artikel

Omgevingsvergunning en belanghebbenden

bouwbreed

Wanneer de omgevingsvergunning is verleend, kan tegen de vergunning bezwaar bij de gemeente worden aangetekend. Daarna kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter en mogelijk daarna nog hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid staat alleen voor belanghebbenden open. Wie zijn deze belanghebbenden?

Ook vóór de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) stond op de verschillende vergunningen die nu zijn geïntegreerd in de omgevingsvergunning bezwaar en beroep open voor belanghebbenden. De kring van belanghebbenden kon per vergunning behoorlijk verschillen. Zo was de kring van belanghebbenden bij een milieuvergunning doorgaans groter dan die bij een kapvergunning. Maar hoe zit dat nu als er sprake is van een omgevingsvergunning waarin de vergunningplichtige activiteiten kappen van een boom en oprichten van een inrichting zijn opgenomen? Hoe moet nu de kring van belanghebbenden worden bepaald? Moet daarvoor de activiteit worden genomen met de meest brede kring of moet dit per activiteit worden bepaald? Voor de praktijk is deze vraag niet onbelangrijk. Zou namelijk de eerst genoemde optie door de Afdeling worden gevolgd, dan betekent dat voor bepaalde activiteiten, geïntegreerd in een omgevingsvergunning, de kring van belanghebbenden behoorlijk kan worden vergroot vergeleken met de situatie van voor de Wabo. Denk maar eens aan een geïntegreerde omgevingsvergunning voor bouwen, oprichten en een inrit. De kring van belanghebbenden bij een (voorheen) inritvergunning was behoorlijk beperkt, maar zou geïntegreerd in deze omgevingsvergunning aanzienlijk groter kunnen zijn. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft recentelijk deze prangende vraag beantwoord (ABRvS 13 april 2011, zaaknr. 200908792/1/M1): de kring van belanghebbenden bij een omgevingsvergunning wordt per activiteit bepaald. Dit is alleen niet het geval als er sprake is van onlosmakelijk samenhangende activiteiten. Deze activiteiten worden als het ware als één activiteit aangemerkt en aan de hand daarvan wordt de kring van belanghebbenden bepaald.

Bijzonder aan deze uitspraak was overigens dat het in de betreffende zaak geen omgevingsvergunning betrof, maar nog een milieuvergunning van vóór inwerkingtreding van de Wabo. In het belang van de rechtspraktijk heeft de Afdeling bestuursrechtspraak echter besloten in deze uitspraak wel alvast duidelijkheid te geven hierover.

Mr. Regina Koning

Instituut voor Bouwrecht

Op donderdag 16 juni vindt het Wabo-congres van het IBR plaats.

http://www.ibr.nl

Reageer op dit artikel