artikel

Werk samen met alle generaties

bouwbreed

Bij Rijkswaterstaat zijn nu vier generaties tegelijk in het werkproces actief. Alle generaties zijn nodig om succesvol te zijn. Sjan Arts en Adri de Groot hebben ervaren, dat taal en communicatie juist cruciaal zijn om mensen met verschillende leeftijden, kennis en ervaring te laten samenwerken. Nu overheidsbeleid mogelijk maakt dat medewerkers ongeveer een decennium langer […]

Bij Rijkswaterstaat zijn nu vier generaties tegelijk in het werkproces actief. Alle generaties zijn nodig om succesvol te zijn. Sjan Arts en Adri de Groot hebben ervaren, dat taal en communicatie juist cruciaal zijn om mensen met verschillende leeftijden, kennis en ervaring te laten samenwerken.

Nu overheidsbeleid mogelijk maakt dat medewerkers ongeveer een decennium langer inzetbaar blijven, is er een grotere noodzaak om ook de inzetbaarheid van oudere medewerkers goed op peil te houden. Bij Rijkswaterstaat zijn gesprekken gevoerd, experimenten gedaan en initiatieven gestart om de voorwaarden voor succesvolle samenwerking tussen mensen van meerdere leeftijdsgroepen in beeld te krijgen.

Dit resulteert in ‘levensfasebewust loopbaanbeleid’. Die aanpak zet in op het besef bij medewerkers dat hun bijdrage door de jaren heen verandert. En als je als organisatie wilt dat ieders bijdrage ertoe doet, moet je ook aansluiten bij veranderde randvoorwaarden waarin medewerkers succesvol kunnen (samen)werken. Voor de ene medewerker betekent dat deskundigheid onderhouden en (her)ontwikkelen. Voor de ander de overstap naar een meer coachende en begeleidende rol en het overdragen van kennis aan anderen. Dit gebeurt door bij infrastructuurprojecten in overleg met de marktpartijen op de samenstelling van projectteams te sturen en dan te kijken naar een combinatie van kwaliteiten, competenties en leeftijden.

Ook zijn najaar 2010 twee experimenten gedaan in de vorm van een workshop om te zien of generatieverschillen binnen de marktsector worden herkend. Eén bij het eindcongres van het Partnerprogramma Infrastructuur Management(PIM), een internationaal samenwerkingsverband rond beheer en ontwikkeling van infrastructuur en verkeer. En één bij het congres Vernieuwing Bouw met vertegenwoordigers uit de marktsector. Uit de resultaten komt naar voren dat de onbekendheid tussen de generaties eigenlijk wel meevalt. Met de kanttekening dat het hier natuurlijk gaat om generalisaties over een hele groep leeftijdsgenoten.

Dat is ook de reden dat Rijkswaterstaat liever de term levensfasebewust loopbaanbeleid gebruikt. Uit de workshops bleek dat de samenwerking in de naar leeftijd gemengde groep slechts langzaam op gang kwam en dat men aan elkaar moest wennen. De samenwerking binnen een groep medewerkers van min of meer gelijke leeftijd verliep soepel. Men heeft een gezamenlijke taal en komt snel tot een gemeenschappelijke strategie om een probleem aan te pakken.

De deelnemers zijn ook door het gesprek erover specifieker geworden over wat ze in elkaars leeftijdsgroep waarderen en hoe ze de eigen bijdrage daarin zien.

Voorlopig beeld

Daarmee is de basis voor samenwerking tussen de groepen versterkt.

De experimenten met betrekking tot het omgaan met verschillen in leeftijd en levensfasen bieden een voorlopig beeld waarvoor aandacht nodig is, zodat samenwerking meerwaarde oplevert.

Communicatie is de basis voor leren en samenwerken. Dan gaat het om de interactie tussen mensen in de organisatie en met mensen buiten de organisatie, zoals bij de samenwerking tussen overheid en marktpartij. Het gaat om de inspanning om elkaar te willen verstaan, om gericht te raken op het gezamenlijk doel in plaats van op de grenzen en de eigen beelden. Leidinggevenden moeten hierin het voortouw nemen. Dat vraagt ook van de leidinggevenden dat ze zich bewust zijn van mogelijke leeftijdsgebonden barrières tussen mensen en zich verplaatsen in de verschillende behoeften en levensfases. Leidinggevenden kunnen jong en oud talent inspireren en begeleiden, en ze benutten bij het mixen van leeftijdsgroepen. Je maakt dan bewust en zichtbaar gebruik van de vaardigheden van elke generatie. Zowel de onbevangen oordelen van de generatie X als de kritische kanttekeningen van de babyboomers.

Oproep

Onze oproep aan leidinggevenden is: moedig samenwerking aan!

Leidinggevenden kunnen de samenwerking laten verschuiven van ruime inhoudelijk discussie en elkaar proberen te overtuigen naar interactief expertises delen en resultaat neerzetten. Laat daarom als leidinggevende je medewerkers samenwerken met collega’s uit alle generaties. Bijvoorbeeld met opdrachten om vernieuwingen te ontwikkelen. Geef divers samengestelde teams daarbij ook een rol en positie bij de implementatie.

Voor organisaties die hier al mee bezig zijn is het advies: versterk de initiatieven! Dat bevordert dat initiatieven die je binnen een organisatie begint op elkaar afgestemd raken en dat ‘best practices’ worden gekend en gedeeld. Nu medewerkers tijd geven om te investeren in het leren kennen van elkaars meerwaarde, geeft je dat als organisatie een voorsprong op de toekomstige arbeidsmarktsituatie.

Want elkaar opzoeken gebeurt niet vanzelf, en dat is voor een goede inzet van het toekomstig arbeidspotentieel wel nodig!

Managers bij Rijkswaterstaat

Reageer op dit artikel