artikel

Vrijheid in aanpak verontreiniging

bouwbreed

Het besluit uitvoering Crisis- en herstelwet brengt een interessante wijziging met zich mee van de Wet bodembescherming, vindt Edward Brans. Het zal een stimulans betekenen voor het experimenteren met nieuwe wijzen van aanpak van bodemverontreiniging. Op 13 april is het besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche, in werking getreden. Dit besluit maakt het mogelijk […]

Het besluit uitvoering Crisis- en herstelwet brengt een interessante wijziging met zich mee van de Wet bodembescherming, vindt Edward Brans. Het zal een stimulans betekenen voor het experimenteren met nieuwe wijzen van aanpak van bodemverontreiniging.

Op 13 april is het besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche, in werking getreden. Dit besluit maakt het mogelijk om in specifiek aangegeven gebieden, zoals het stationsgebied Utrecht en de spoorzone Tilburg, af te wijken van de Wet bodembescherming. Hierdoor wordt het mogelijk om grootschalige verontreinigingen die in deze gebieden aanwezig zijn anders aan te pakken dan tot nu toe het geval is en wordt het verder mogelijk om door een tactische plaatsing van open warmte-koude opslag (wko) systemen de natuurlijke afbraak van verontreinigingen in deze gebieden te stimuleren.

Afwijking

Er is gekozen voor deze mogelijkheid tot afwijking van de wet bodembescherming omdat in gebieden zoals het stationsgebied Utrecht en spoorzone Tilburg er zodanig veel verschillende verontreinigingen aanwezig zijn, dat deze niet meer van elkaar te onderscheiden zijn en het ook zinloos is verontreinigingen in dit gebied geïsoleerd aan te pakken. Het blijkt voor dergelijke gebieden zinvoller te zijn om op gebiedsniveau een saneringsdoelstelling te formuleren en dan bijvoorbeeld open warmte-koude bodemenergiesysteem te plaatsen om een verdere verspreiding van deze verontreiniging tegen te gaan. Interessant aan het onlangs in werking getreden besluit is dat het besluit het niet alleen mogelijk maakt om te komen tot een gebiedsgerichte aanpak van bodemverontreiniging en daarmee af te wijken van de huidige Wet bodembescherming, maar ook dat het een stimulans is voor het gebruik van open bodemenergiesystemen.

Hetgeen in het besluit is opgenomen met betrekking tot de afwijking van de Wet bodembescherming en de sturing voor wat betreft de plaatsing van open wko-systemen loopt vooruit op wijzigingen van wet- en regelgeving die op dit moment in voorbereiding zijn. De wetgever ziet derhalve hetgeen nu mogelijk wordt in bijvoorbeeld het stationsgebied Utrecht en de spoorzone Tilburg als een experiment en als een mogelijkheid om ervaring op te doen met hetgeen in de toekomstige wet- en regelgeving is bepaald. Daarbij is nog van belang op te merken dat de in het besluit aangewezen gebieden zijn opgenomen op voorstel van de betrokken overheden. Het zijn ook deze overheden die invulling zullen moeten gaan geven aan de wijze waarop het mogelijk wordt af te wijken van de Wet bodembescherming en hoe bijvoorbeeld bewerkstelligd gaat worden dat er inderdaad een tactische plaatsing gaat plaatsvinden van bodemenergiesystemen. In dat verband is nog interessant te vermelden dat waar het voorheen zo was dat als een open wko-systeem wordt geplaatst in verontreiniging en door onttrekking en/of infiltratie van water er een verspreiding plaatsvindt van deze verontreiniging, dit een overtreding was van de zorgplicht van de Wet bodembescherming, dit – als de betrokken overheden hiervoor kiezen – in de in het besluit genoemde gebieden niet meer het geval zal zijn.

Interessante wijziging

Al met al brengt dit besluit uitvoering Crisis- en herstelwet een interessante wijziging met zich mee van de wet bodembescherming. Deze zal naar verwachting niet alleen een stimulans betekenen voor het experimenteren met nieuwe wijzen van aanpak van bodemverontreiniging, maar zal ook vermoedelijk leiden tot een meer optimale plaatsing van wko-systemen zodat een verdere verspreiding van verontreiniging kan worden voorkomen en bodemenergie optimaal wordt benut. Ik ben zeer benieuwd hoe de gemeente Utrecht, de gemeente Tilburg en andere in het besluit genoemde gemeenten zullen omgaan met deze ontstane vrijheid.

Advocaat bij Pels Rijcken &

Droogleever Fortuijn in Den Haag

Reageer op dit artikel