artikel

juridisch Concurrentieregels voor overheid

bouwbreed Premium

Als de overheid commerciële activiteiten verricht, moet zij zich voortaan houden aan concurrentieregels. Hiertoe heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen. Het doel van dit wetsvoorstel is het bedrijfsleven te beschermen tegen oneerlijke concurrentie van overheidsorganen en overheidsbedrijven die vanwege hun bijzondere positie een voordeel kunnen hebben wanneer zij op de markt actief zijn. De gedragsregels gelden ook voor overheden die in de bouwsector commerciële activiteiten ontplooien.

Het belangrijkste gevolg van de wetswijziging is dat Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en andere overheidsorganisaties worden verplicht de integrale kosten in rekening te brengen als zij de markt op gaan.

Met algemene middelen (belastinggeld) een concurrentievoordeel behalen is niet meer toegestaan. Verder is het overheden niet langer toegestaan gegevens te gebruiken die in het kader van een publieke taak zijn verkregen voor commerciële activiteiten, tenzij deze gegevens ook aan derden beschikbaar worden gesteld. Ook is het overheden voortaan verboden overheidsorganisaties boven private ondernemingen te bevoordelen.

Tot slot legt de wetswijziging de verplichting aan overheden op te voorkomen dat dezelfde personen betrokken zijn bij zowel de commerciële activiteiten als de daaraan gerelateerde bestuurstaken van een overheidsorganisatie.

Het wetsvoorstel is niet van toepassing op bedrijven die een specifieke overheidstaak uitoefenen. Ook geldt een belangrijke uitzondering voor economische diensten die plaatsvinden in het algemeen belang, zoals de sociale woningbouwactiviteiten van woningcorporaties.

Het zijn de (lagere) overheden zelf die vaststellen welke diensten van algemeen economisch belang zijn. In zoverre kunnen overheden zelfstandig bepalen of de gedragsregels op hun activiteiten van toepassing zijn.

De gedragsregels worden vastgelegd in de Mededingingswet. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat erop toezien dat overheden deze regels ook naleven. De NMa krijgt hiervoor de bevoegdheid een last onder dwangsom op te leggen of vast te stellen dat een overtreding is begaan. Indien een onderneming van mening is dat zij wordt benadeeld door een overheidsorganisatie die de gedragsregels niet naleeft, kan zij een klacht indienen bij de NMa of een procedure instellen bij de civiele rechter.

De wet treedt naar verwachting op korte termijn in werking. Voor overheidsorganisaties die al commerciële activiteiten verrichten, geldt een overgangstermijn van maximaal twee jaar. Ondernemingen die oneerlijke concurrentie ondervinden van overheidsorganisaties die nieuwe commerciële activiteiten ontplooien, kunnen zich hiertegen gelijk verzetten.

Advocaten werkzaam bij de sectie EU & Competition bij Boekel De Nerée, Amsterdam

Reageer op dit artikel