artikel

juridisch Veilig en gezond werken

bouwbreed

Bij een bouwproject zijn vaak meerdere partijen betrokken, zoals opdrachtgevers, ontwerpers en architecten, werkgevers, (buitenlandse) werknemers en zzp’ers. Samen moeten zij zorgen voor een veilige bouwplaats. Bij de helft van de bedrijfsongevallen in de bouw blijkt falend management een rol te spelen. Wat wordt van de werkgever in de bouw verwacht om bedrijfsongevallen te voorkomen?

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht de werkgever een beleid te voeren voor goede arbeidsomstandigheden. Zo dient de werkgever de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in kaart te brengen in een risico-inventarisatie en evaluatie. Daarnaast maken werkgevers en werknemers gezamenlijk afspraken hoe zij voldoen aan de voorschriften van de overheid over veilig en gezond werken. De arbeidsinspectie controleert op veiligheids- en gezondheidsrisico’s. De inspectie gaat na of er voldoende toezicht is op veilig werken, of de werknemers op de bouwplaats voldoende kennis hebben van de gevaren, en of ze weten welke maatregelen ze moeten nemen.

Niet naleving van de Arbowet kan vergaande gevolgen hebben. Op de werkgever rust de wettelijke zorgverplichting te voorkomen dat werknemers een ongeval tijdens het werk overkomt. Een werkgever die deze zorgplicht schendt, is in beginsel aansprakelijk voor de schade die een werknemer daardoor overkomt. Schending van de zorgplicht wordt aangenomen, als de werkgever een arbonorm overtreedt die erop is gericht het ongeval te voorkomen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Het betrof in dit geval een werknemer die zijn enkel verzwikte toen hij met materialen uit een woning stapte omdat hij niet had gezien dat de grond buiten 30 cm lager lag. Door complicaties raakte de werknemer volledig arbeidsongeschikt. De werkgever werd aansprakelijk geacht omdat hij door niet de desbetreffende arbonorm, voorkomen van oneffenheden en gevaarlijke hellingen, in acht te nemen zijn wettelijke zorgverplichting had geschonden. Een niveauverschil van 30 cm behoort volgens de Hoge Raad niet tot de normale werkomstandigheden op een bouwplaats. Zelfs als dat wel zo zou zijn, is het volgens de Hoge Raad de taak van de werkgever, gelet op het bestaan van een specifiek veiligheidsvoorschrift en de wettelijke zorgverplichting, die maatregelen te treffen of aanwijzingen te geven dat wordt voorkomen dat een werknemer door zo’n niveauverschil schade lijdt.

Het is dus belangrijk dat de werkgever in de bouw zich bewust is van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s en weet wat van hem wordt verwacht om ongevallen van werknemers en daarmee ook aansprakelijkheid te voorkomen.

Advocaat bij de sectie arbeidsrecht van Boekel De Nerée N.V. te Amsterdam

Reageer op dit artikel