artikel

juridisch Paalrot-problematiek

bouwbreed

Het Hof in Den Haag heeft recent een uitspraak gedaan over de vraag of de gemeente Dordrecht aansprakelijk is voor schade die is ontstaan aan de houten fundering van huizen in deze gemeente (Hof Den Haag 15 maart 2011, LJN: BP7513). In Dordrecht is de schade aan funderingen al jarenlang een probleem.

In Dordrecht is een ‘aandachtsgebied funderingen’ met een totale oppervlakte van ongeveer 4,2 vierkante kilometer waarin de kans op funderingsproblemen relatief groot is. In dit gebied zijn de woningen waar het in dit geschil om gaat gelegen. Volgens de bewoners is de schade aan de fundering ontstaan door lekkende rioleringen en verkeerd beheer van het open water binnen de bebouwde kom waardoor houten funderingspalen (te langdurig) droog zijn komen te staan. Door het droogstaan is paalrot ontstaan en hierdoor is de fundering haar dragend vermogen verloren. De bewoners houden de gemeente aansprakelijk voor de schade die zij als gevolg van de funderingsschade hebben geleden. De gemeente heeft onrechtmatig gehandeld en de bewoners niet tijdig over de problematiek geïnformeerd, aldus de bewoners. De bewoners vorderen schadevergoeding. Kan de gemeente Dordrecht inderdaad verantwoordelijk worden gehouden voor de schade van de bewoners? De rechtbank heeft in eerste aanleg de vorderingen van de bewoners afgewezen. De bewoners zijn tegen deze uitspraak in hoger beroep gekomen. Ook het Hof is echter van oordeel dat de gemeente Dordrecht geen verwijt treft. De gemeente heeft binnen de grenzen van haar (financiële) mogelijkheden en met de kennis waarover zij indertijd beschikte de rioleringsproblematiek adequaat aangepakt, aldus het Hof. De gemeente heeft veel onderzoek laten uitvoeren naar de omvang van de problematiek en heeft daarop haar beleid afgestemd. Bij het herstel van de riolering zijn door de gemeente prioriteiten gesteld, en die mocht zij ook stellen. Het Hof is van oordeel dat de gemeente Dordrecht daarbij op een goede manier te werk is gegaan. Had de gemeente Dordrecht de bewoners wel eerder kunnen waarschuwen? De gemeente heeft de huiseigenaren op 17 oktober 2000 voor het risico op paalrot door droogstand gewezen. Het Hof oordeelt dat dit op tijd was, omdat de gemeente zelf pas in september 2000 zicht had gekregen op de omvang van de funderingsproblematiek. De paalrot -problematiek speelt niet alleen in Dordrecht. Circa 200.000 woningen hebben een latent of acuut funderingsprobleem. De herstelkosten liggen gemiddeld op 45.000 euro in Zaanstad tot 61.000 euro in Dordrecht. Op 15 februari jl. heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen met het verzoek aan de regering om, in overleg met Stichting Platform Fundering Nederland en VNG, een voorstel uit te werken voor een kenniscentrum voor funderingsproblemen van woningen (Kamerstukken II 2010/11, 28 325, nr. 13).

Stafmedewerker/redacteur IBR

www.ibr.nl/actueel

Reageer op dit artikel