artikel

Werken aan vakmanschap

bouwbreed

De technische installatiebranche krijgt de komende jaren met tal van ontwikkelingen te maken die van invloed zijn op kwaliteit en kwantiteit van de werknemers in de bedrijven. Een aantal van die ontwikkelingen is op dit moment al volop zichtbaar.

– De vergrijzing van de beroepsbevolking zorgt voor een steeds grotere vervangingsvraag naar gekwalificeerde medewerkers. Daarbij moeten we constateren dat de ‘opbrengst’ van het onderwijs afneemt, terwijl het aandeel van de zij-instromers steeds groter wordt.

– De overheid dringt aan op meer marktwerking in het onderwijs en bemoeit zich om die reden steeds minder met het sturen van de inhoud van het onderwijs. Het is in het belang van het bedrijfsleven om zo snel mogelijk een (veel) sterkere positie ten opzichte van het onderwijs in te nemen.

– De innovatiekracht van de installatiebranche ontwikkelt zich positief. De vraag naar hoger opgeleid technisch personeel neemt daardoor snel toe.

– De wereld verandert steeds sneller. Om werknemers employable te houden, zijn concepten als ‘een leven lang leren’ noodzakelijk.

Alle scholen in Nederland hebben al enige tijd geleden de opdracht gekregen om vraaggestuurd onderwijs te leveren. Dat betekent dat de behoefte die het bedrijfsleven heeft aan mensen, bepalend is voor de inhoud van onderwijs en scholing. De uitdaging is uiteraard om de ‘vraag’ vanuit het bedrijfsleven in kaart te brengen en op een uitvoerbare manier te vertalen in goed onderwijs.

Het bedrijfsleven draagt op tal van manieren bij aan een betere aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk. Maatschappelijke stages (of variaties daarop) bieden kansen voor de installatiebranche om zich te profileren. In het beroepsonderwijs kunnen bedrijven hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren door een actieve rol te spelen bij het bevorderen van het duale leren. Een ruim aanbod van leerwerkplekken is van cruciaal belang om de installatiebranche aantrekkelijker te maken. Helaas staan leerwerkplekken de laatste tijd onder druk als gevolg van de economische malaise. Uneto-VNI doet er via een subsidieregeling bij Opleidingsfonds OTIB, alles aan om leerwerkplekken te behouden. Vanaf morgen zorgen de provincie Limburg en Uneto-VNI regio Zuidoost ervoor dat er nog meer leerwerkplekken behouden blijven. Dan tekenen beide partijen in Venlo het convenant ‘Werken aan Vakmanschap’. De convenantpartners maken de afspraak om bij installatieprojecten die worden aanbesteed door provincie en gemeenten voortaan altijd leerwerk- en stageplekken in te zetten. Dat is belangrijk voor de installatiebranche die naar verwachting de komende jaren te maken krijgt met arbeidstekorten én voor de provincie die dankzij het convenant de Limburgse economie versterkt en bijdraagt aan extra banen in de technische dienstverlening. Een goed voorbeeld voor andere provincies?

Voorzitter Uneto-VNI

Reageer op dit artikel