artikel

Elektrische mobiliteit en bouw – film!

bouwbreed Premium

Een belangrijke ontwikkeling met betrekking tot de energievoorziening is dat de elektriciteitsvraag per huishouden tot 2050 naar verwachting met ongeveer 50 procent zal toenemen. Tegelijkertijd zullen diverse bronnen van hernieuwbare energie in dezelfde periode aanzienlijk in prijs dalen, zo is de verwachting.

Met name de optie van zonne-energie is van belang: deze optie geldt nu nog
als relatief duur maar is naar verwachting binnen enkele decennia competitief.
Aangezien het één van de weinige bronnen vormt zonder noemenswaardig
‘schaalvoordeel’, zal deze optie naast de gebruikelijke grote schaal
toepassingen van energiesystemen naar verwachting ook meer decentraal toegepast
gaan worden. Dit leidt enerzijds tot een grotere lokale beschikbaarheid van
elektriciteit, anderzijds tot grotere pieken en dalen in de energievoorziening.
Hier dient op enige wijze ingespeeld te worden via het introduceren van
opslagsystemen en energie uitwisseling met andersoortige systemen. De
introductie van elektrisch wegvervoer vormt hierbij een belangrijke ontwikkeling
en potentie. Elektrisch vervoer vormt de meest waarschijnlijke route naar
verdergaande duurzame mobiliteit vanwege de grote energie-efficiëntie, de goede
effecten op de lokale luchtkwaliteit en de geringere geluidsproductie.
Introductie van elektrische voertuigen biedt aanleiding voor veranderingen in
stedelijke typologieën, straatprofielen en meer op gebouwschaal, bijvoorbeeld
bij inpandige parkeervoorzieningen.

Onderzoek

TU Delft is in interfacultair verband en tezamen met enkele marktpartijen op
(inter)nationale schaal toonaangevend, met name wat betreft de integratie van de
zogenaamde e-mobiliteit in de gebouwde omgeving. Eerder dit jaar is in dit kader
ondermeer een onderzoek voor de Schiphol Group uitgevoerd. Achtergrond is de
ambitie van Schiphol om in de nabije toekomst voor wat betreft haar
grondgebonden activiteiten energieneutraal te worden. E-mobiliteit speelt hierin
een mogelijk belangrijke rol. De komende tijd zal de fysieke integratie, dat is
de koppeling via interfaces tussen voertuigen en gebouwen, uitgebreid onderzocht
worden binnen case studies in ondermeer Rotterdam. Daarbij zal een visie
ontwikkeld worden op grond van de potenties en consequenties voor wat betreft de
bestaande en nieuwe ruimtelijke ordening, gebouw(en), gebruik en verder vooral
ook de netwerkgeometrie van bestaande en nieuwe elektrische infrastructuur en de
koppeling tussen voertuigen en gebouwen c.q. ‘stedelijke meubilair’. Ook de
planning, realisatie en ondersteuning van duurzaam gebruik wordt onderzocht. De
nabijheid en wederkerigheid van elektrisch vervoer en hernieuwbare
energiebronnen in of nabij de gebouwde omgeving biedt een ongekend perspectief
voor beiden.

Dr.ir. Arjan van Timmeren
Faculteit Bouwkunde TU Delft.

Reageer op dit artikel