artikel

‘Spelen’ met onderdelen van inschrijving

bouwbreed

In de rechtspraak is duidelijk geworden dat strategisch inschrijven mag. Wat niet mag, is manipulatief en irreëel inschrijven.

In de zaak waar het Hof Den Haag op 25 mei jl. (LJN: BM6649) zich over
uitsprak, was dat dan ook het uitgangspunt. De winnende partij, Sodexo, werd
door Compass voorgehouden manipulatief en irreëel ingeschreven te hebben inzake
een aanbesteding betreffende een raamovereenkomst voor zes jaar voor de levering
van voeding en restauratieve voorzieningen. Het hof bekrachtigt het vonnis van
de rechtbank en wijst de grieven allemaal af. Materieel draaide het in vier
grieven om het verwijt dat Sodexo de aanbestedingssystematiek had gemanipuleerd
en irreëel had ingeschreven. Betoogd wordt onder andere dat de biedingen van
Sodexo en Compass in het verleden steeds dicht bij elkaar lagen, dat de
kostenstructuur van beide vergelijkbaar is, dat prijzen niet eenvoudig te
verlagen zijn en dat Compass heel goed voorbereid en scherp heeft ingeschreven.
Dit zou wijzen op een irreële inschrijving van Sodexo. Ook wordt inzage
gevorderd in de scores van Sodexo, zodat de juistheid van de voorlopige gunning
kan worden gecontroleerd.

Beschuldiging

Het hof oordeelt als volgt. Toegelicht is door de aanbestedende dienst dat er
geen sprake is van een combinatie van zeer lage met zeer hoge prijzen noch van
nultarieven. Ook de verdere toelichting laat zien dat er van een ongeoorloofde
prijsstelling geen sprake is geweest. De aanbestedende dienst heeft hiermee
voldoende informatie gegeven om inzicht te hebben in de oorzaken van de
puntenverschillen en daarmee in de mogelijkheid van manipulatie. Tot het geven
van meer informatie is de aanbestedende dienst dan ook niet verplicht. De
beschuldiging van manipulatief bieden wordt vaker gedaan. Ook de rechtbank
Arnhem boog zich over deze kwestie, zie LJN: BL5214 (12 februari van dit jaar)
en wees eveneens de vordering af. Overwogen wordt: “Strategisch inschrijven is
in beginsel ook toegestaan. Hierop bestaat een uitzondering indien uit de
aanbestedingsstukken blijkt dat dergelijk strategisch inschrijven ontoelaatbaar
is – wat hier dus niet het geval is – of blijkt dat de gehanteerde strategische
inschrijving afbreuk kan doen aan de kwaliteit van de aangebrachte dienst.” En
daarvan blijkt geen sprake te zijn, want de rechtbank oordeelt: er is wel
strategisch ingeschreven, maar dat betrof maar een relatief klein deel van de
opdracht, waarvan een inschatting is gemaakt dat de diensten slechts beperkt
geleverd hoeven te worden. Er is geen grond om aan te nemen dat de inschrijving
niet marktconform, irreëel of abnormaal was. En bovendien, zo leest men in het
vonnis: “Indien Alliander (de aanbestedende dienst) een ondergrens had willen
vaststellen ten aanzien van prijs 3 had zij dit moeten opnemen in de leidraad,
zoals zij ook ten aanzien van prijs 1 en prijs 2 heeft gedaan. Dat andere
inschrijvers met een hoger tarief hebben ingeschreven, kan zo zijn, maar leidt
niet tot ander oordeel.” De beschuldiging dat manipulatief of irreëel is
ingeschreven, is makkelijk geuit, maar behoeft de nodige onderbouwing terwijl
het aanbestedingsrecht – terecht – ruimte laat voor het ‘spelen’ met onderdelen
van de inschrijving.

Directeur Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar bouwrecht TU Delft.
Voor meer informatie over jurisprudentie zie:
www.ibr.nl

Reageer op dit artikel