artikel

Vraag is of aantal ongevallen stijgt

bouwbreed

Demissionair minister Donner (sociale zaken) wil meer aandacht voor de veiligheid in bedrijven, met name in de bouwnijverheid. Daar immers is sprake van een stijging van het aantal ongevallen. Maar is dat wel zo, vragen Jan Warning en Adri Frijters zich af?

Ongevallen in bedrijven worden op verschillende manieren onderzocht en
geregistreerd. Bedrijven moeten zelf hun ongevallen vastleggen. TNO houdt onder
werknemers en bedrijven jaarlijks een landelijke enquête. De arbeidsinspectie
registreert ernstige ongevallen. Het bedrijfstakinstituut Arbouw heeft een
ongevalsmonitor. Voor een nauwgezet beeld bevraagt Arbouw alle werknemers die
gebruikmaken van hun recht op een medische keuring. Dit is vastgelegd in de
diverse bouw-cao’s. Inzichten op basis van deze keuring helpen Arbouw om
onderbouwde adviezen te verstrekken aan de bedrijven, hun personeel en de
organisaties van werkgevers en werknemers. Daarnaast wil Arbouw op de voet
volgen hoe de ongevallen zich ontwikkelen en of er verschuivingen aan te wijzen
zijn.

Eerste Hulp

Arbouw publiceert zijn ongevalsmonitor elk jaar. Uit de cijfers vanaf 2000
blijkt dat het aantal ongevallen in de loop der jaren stabiel is: ongeveer 8
procent van de werknemers verzuimt als gevolg van een ongeval. Ook de cijfers
van TNO en de arbeidsinspectie vertonen een constante lijn. De enige stijging
die valt waar te nemen, betreft de behandelingen bij de Eerste Hulp. In 2000
moest 3 procent procent van de werknemers hier naartoe. Vervolgens is sprake van
een dalende lijn die de afgelopen jaren is omgebogen en weer bijna het niveau
van 2000 heeft bereikt. Deze toename in de bouwnijverheid blijkt niet uniek. De
groei in het aantal behandelingen bij de Eerste Hulp vond de afgelopen jaren in
veel sectoren plaats. In de metaalnijverheid was zelfs sprake van een nog
grotere toename. Toch heeft Donner een punt als hij de bouw aanhaalt als
bedrijfstak waar het aantal arbeidsongevallen te hoog is. Maar dan vooral in
absolute zin. Ga maar na: in 2007 waren in totaal bijna 17.000 werknemers
betrokken bij een ongeval. Daarvan moesten er meer dan 6000 voor behandeling
naar het ziekenhuis. Werkgevers- en werknemersorganisaties en Arbouw werken al
jaren hard aan verbetering op dit terrein. De afgelopen jaren is veel bereikt,
maar blijvende aandacht is noodzakelijk. Want elk ongeval is er één te veel. Een
groot aantal werknemers en werkgevers kan helaas uit eigen ervaring vertellen
welke impact een ernstig ongeval heeft op de betrokkene, familie en collega’s.

Imago

Hoge ongevalcijfers zijn ook schadelijk voor het imago van de bouw. Het imago
geldt als belangrijk nevendoel van het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.
Arbouw geeft voorlichting en ontwikkelt instrumentarium. Op korte termijn zal
Arbouw de Veiligheidsindex introduceren, na een uitvoerige test gedurende vier
maanden op meer dan tweehonderd bouwplaatsen. Natuurlijk mogen in dit verband
ook zeker de arbocatalogi niet worden vergeten. Wanneer Donner de veiligheid in
de bouwnijverheid wil bevorderen, is daar op zich niets tegen. Meer aandacht
voor een vermindering van het aantal ongevallen is immers welkom. Om die reden
hebben sociale partners verenigd in het bestuur van Arbouw gevraagd contact met
het ministerie op te nemen. Arbouw overlegt graag hoe de overheid aan het
gezamenlijke doel, een veiliger bouwplaats, kan bijdragen.

Reageer op dit artikel