artikel

Groen wordt niet voldoende getest

bouwbreed

De innovatieve luchtschermen uit de A28-‘proeftuin’ scoren lager dan traditionele gladde modellen, blijkt uit onderzoek.

Er is geen significante verbetering waargenomen van het effect op de
luchtkwaliteit. Robert Schimmel is van mening dat het te vroeg is om hieruit
definitieve conclusies te trekken. Het is jammer dat in het onderzoek over de
A28-‘proeftuin’ te gemakkelijk wordt weergegeven dat een groene oplossing niet
het beoogde effect heeft. Hierdoor wordt volgens de branchevereniging van
ondernemers in het groen (VHG) voorbij gegaan aan eerdere onderzoeken die
tegengestelde resultaten leveren. Weliswaar zijn diverse schermenvarianten ten
opzichte van elkaar gemeten, waarbij alle schermen verbeteringen voor de
luchtkwaliteit hebben aangetoond. Echter de meting van de groene
geluidsscherm-variant heeft plaats gevonden in de periode december tot maart.
Juist in dat jaargetijde is de aanwezigheid van groen minimaal. Een volledig
effect van groen komt daardoor onvoldoende in beeld.

Groene aanplant

Een combinatie van een geluidscherm met daarachter groene aanplant is niet
getest op de proef langs de A28 bij Putten. Groene aanplant achter de schermen
zorgt voor opvang van de grotere stofdeeltjes die door regen wegspoelen in de
bodem. Groen vermindert tevens de turbulentie waardoor ook de fijnstofdeeltjes
niet uitwaaien maar op die plaatsen blijven hangen en neerslaan. Onderzoek van
Bernatzky uit 1983 stelde al vast tijdens metingen in Frankfurt dat bomen met
grote kruinen tot 85 procent van de luchtvervuiling filteren en daarmee tonnen
stof uit de lucht opnemen. Testomgevingen waarbij werkelijk alle mogelijkheden
en combinaties worden meegenomen, geven uiteindelijk werkbare resultaten.

Stedelijke omgeving

Zoals de opstellers van het rapport al aangeven, is het onderzoek uitgevoerd
in een landelijke situatie. In stedelijke omgevingen kunnen de testresultaten
geheel andere waarden opleveren. En zoals de experts van het project
concluderen, is daarom nader onderzoek nodig. Er zijn reeds vele eerdere
onderzoeken uitgevoerd. In 2008 wees het onderzoek ‘Meetproef Groen’ uit dat
groenstroken langs snelwegen meer invloed op de luchtkwaliteit hebben dan werd
verwacht. Dit onderzoek is deel van het Eureka-programma van de Stadsregio
Arnhem Nijmegen en werd uitgevoerd in opdracht van de ministerie van Verkeer en
Waterstaat (RWS) en het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu (VROM). Branchevereniging VHG heeft op verzoek van Rijkswaterstaat
deelgenomen aan dit project. Ook hierin komt duidelijk naar voren dat percelen
met dennen en loofbomen meer luchtverontreiniging opvangen dan percelen zonder
beplanting. Het rapport ‘Optimalisatie van geluidschermen voor verbetering van
de luchtkwaliteit’ van Hofschreuder, Tonneijck en Hofschreuder geeft dezelfde
conclusies. Hun conclusie is dat vergroting van de de positie van fijn stof door
de vergroting van het vangend oppervlak (door leiplanten en begroeide
voorschermen) een belangrijke reductie van fijnstof concentraties kan opleveren
(Bron: onderzoek Optimalisatie van geluidschermen voor verbetering van
luchtkwaliteit, augustus 2005 Wageningen UR in opdracht van RWS, Dienst Weg- en
Waterbouwkunde).

Heel jaar

Natuurlijk is uitstoot verminderen de beste manier om fijnstof te
verminderen. Technische aanpassingen, zoals roetfilters en verkeersbeperkende
maatregelen kunnen daaraan bijdragen. Ook promotie van schonere brandstoffen kan
een bijdrage leveren. Maar de meest natuurlijke en interessante wijze om de
luchtkwaliteit te verbeteren is meer groen aanplanten. Al langer is bekend dat
de grotere stofdeeltjes zich vasthechten aan bladeren van bomen en struiken.
Door regen spoelt dit stof er dan weer af en vloeit af via riool of vermengt
zich met de bodemoppervlakte. Door de afkoelende werking van verdampende
bladeren neemt de capaciteit van het blad om stofdeeltjes vast te houden zelfs
toe. Branchevereniging VHG is er van overtuigd dat groen bijdraagt aan fijnstof-
en stikstofbinding. Wij pleiten daarom dan ook voor diepgaander
vervolgonderzoek, waarin ook de combinatieschermen met groen worden meegenomen
in metingen. De duur van de testperiode zal het gehele jaar moeten zijn om alle
weersomstandigheden en groenfases mee te kunnen rekenen. Dit, tezamen met
windtunnelonderzoek, zal uiteindelijk een definitief resultaat geven. Groen kan
niet genegeerd worden, maar zal in combinatie met technische oplossingen getest
moeten te worden.

Robbert Schimmel
Coördinator communicatie VHG

Reageer op dit artikel