artikel

Proeven van de Wabo

bouwbreed Premium

Met de nieuwe Wabo valt flinke winst te behalen met betrekking tot vergunningen, weet Alexander Pastoors.

Op verzoek van het ministerie van VROM lopen er diverse ‘proefprojecten
omgevingsvergunningen’. Bestaande aanvragen worden op de bestaande en op de
Wabo-manier behandeld. Zo ontstaat een beeld van de knelpunten en van het
optimale gebruik van de nieuwe wet. De ervaringen van de proefprojecten laten
tot nu toe een wisselend beeld zien. Vaststaat dat een goede communicatie tussen
de betreffende overheden en hun afdelingen cruciaal is. Vooral bij grote
gemeenten zullen de diverse afdelingen die gewend waren min of meer geïsoleerd
‘hun eigen ding te doen’, moeten investeren in nauwere samenwerking met hun
collega’s. Voor aanvragers lijkt de Wabo vooral voordelen te hebben. Een
proefproject in Den Haag geeft daar een aardig beeld van. Het Medisch Centrum
Haaglanden (MCH) wil in de Haagse binnenstad een privékliniek openen. Het lukt
om een locatie te vinden waar het is toegestaan medische activiteiten te
ontplooien. Desalniettemin zijn er heel wat vergunningen nodig om het pand
geschikt te maken voor het gewenste gebruik. Negen, om precies te zijn. Het gaat
onder meer om een bouwvergunning, een sloopvergunning op grond van de
Monumentenwet, een vrijstelling parkeernorm en een verhoging van de grenswaarde
op grond van de Wet geluidhinder. Met ondersteuning van een adviesbureau slaagde
het MCH erin de negen benodigde vergunningen – grotendeels conform het
Wabotraject – te bundelen in twee aanvragen. Op beide werd positief beschikt,

Klantgericht

Het voorbeeld toont aan dat met de nieuwe Wabo grote winst kan worden
behaald. De ondersteuning die het MCH van de (door VROM betaalde) adviseur
kreeg, krijgt de aanvrager straks bij het Waboloket: via een standaard
aanvraagformulier, maar ook van het betreffende bevoegde gezag. Dat speelde in
de geschetste casus ook intern de rol die de wet het gezag toedicht: het
bevoegde gezag zorgde voor afstemming van de verschillende voorschriften van de
verschillende omgevingsaspecten. De aanvrager heeft recht op die afstemming en
mag er dus in principe op rekenen. In feite verplaatst met de Wabo een
aanzienlijk deel van het werk van de vergunningsaanvrager naar de
vergunningverlener. Een stap op weg naar een klantgerichter overheid.

Alexander Pastoors
Beleidsmedewerker ontwerpproces en techniek van de Bond van Nederlandse
Architecten BNA.
(Dit artikel is overgenomen uit BNA Blad van oktober 2009)
Stadswerk Platform Omgevingsrecht organiseert op 12 november voor de derde keer
de Dag van de Wabo. Meer informatie op:
www.stadswerk.nl.

Reageer op dit artikel