artikel

Ollekebolleke

bouwbreed

Het hypocriete deel van de bevolking was weer in rep en roer, na de vraag van de partij van onze vaderlandslievende cultuurcriticus naar de kosten en baten van het allochtonenbeleid.

Wijlen Den Uyl had immers de Nederlandse bevolking voorgespiegeld dat de
nieuwe Nederlanders geld zouden opleveren, maar de achterban van onze blonde
patriot had daar zijn twijfels over.Economisch gezien is de vraag legitiem.
Nacalculatie is een belangrijk instrument om te toetsen of gestelde
uitgangspunten juist waren. Iedere aannemer die ooit goed het schip is ingegaan
zal dat bevestigen. Evalueren is een belangrijk hulpmiddel om visie te
ontwikkelen. Leren van het verleden is echter voor vele bestuurders abracadabra;
wat in onze poldercultuur mede bijdraagt aan de economische malaise. Ook binnen
de bedrijfstak bouw en infra zouden kritische vragen en nacalculatie nuttig
kunnen zijn. Wat te denken van de geldverslindende activiteiten op het gebied
van opleidingen en arbeidsmarktontwikkelingen? Talrijk zijn de voorbeelden uit
het verleden, waar alleen de uitvoerende instanties beter van werden. Het moet
zalig voelen om bestuurlijk te mogen beslissen over miljoenen euro’s van een
ander. Deze veelal paritaire speeltjes zijn interessant voor de studeerkamer,
maar sluiten nagenoeg nooit aan op de praktijk. Het verleden leert dat dure
campagnes om schoolverlaters te werven bijna altijd de pijnlijke opmaat vormen
voor jeugdwerkloosheid. De kreet ‘anticyclisch opleiden’ (kosten 64 miljoen
euro) krijgt hiermee een dubbele betekenis. Bouwvakkers bijscholen en leerlingen
blijven opleiden is de gedachte, maar het plan is gedoemd te mislukken omdat
geen enkele werkgever zijn personeel kan behouden als er geen werk is. Beter was
het geweest het bedrag als loonkostensubsidie rechtstreeks te verstrekken aan de
opleidingsbedrijven, waardoor de uitleentarieven neerwaarts bijgesteld kunnen
worden. De ollekebolleke stapelende vuisten van werkgevers en werknemers tijdens
de in 1995 gestarte promotionele koepelcampagne ‘Je maakt het in de bouw’ mag
wat mij betreft een vervolg krijgen, maar dan met de vuist op tafel en de
pakkende slogan; ‘Partijen, wat maak je me nou?’.

Harry Verhoeven, Directeur Bouw Educatie Groep, Veldhoven.
Auteur van ‘De verwondering van het maken’.

Reageer op dit artikel