artikel

Bouw en natuur gaan best samen

bouwbreed

Door de nieuwe gedragscode Flora- en faunawet te volgen, werkt de bouwsector mee aan bescherming van natuur. Volgens Piet Oudejans, Adviseur Ecologie, Tauw, profiteert de bouwsector hiervan. Bouwbedrijven hoeven soms geen ontheffing meer aan te vragen en als dit wel moet zijn de vergunningaanvraag en procedures vereenvoudigd.

Al in april heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
de gedragscode Flora- en faunawet van Bouwend Nederland en NEPROM goedgekeurd.
De bouw- en ontwikkelsector laat hiermee zien dat ze bij bouwactiviteiten
rekening wil houden met de natuur in Nederland. Door de gedragscode kunnen bouw
en natuur samengaan. Een kleine modderkruiper in een te dempen sloot of een
oeverzwaluw in een berg zand; op bouwlocaties zijn regelmatig beschermde plant-
en diersoorten aanwezig. Sinds het vaststellen van de Flora- en faunawet heeft
de bouwsector te maken met meer procedures en met bouwstops. Aan de ene kant
loopt de bouw tegen vertraging en extra kosten aan én krijgt de sector te maken
met imagoschade, terwijl aan de andere kant natuur in Nederland verloren gaat
als gevolg van verleende ontheffingen. Dit is een onwenselijke situatie. De
nieuwe gedragscode zorgt ervoor dat bouwbedrijven bij ruimtelijke ontwikkelingen
en bestendig onderhoud geen ontheffing meer aan hoeven te vragen voor tabel
2-soorten, mits een goedgekeurd gedragsproctocol wordt gevolgd. Daarnaast geeft
de gedragscode handvatten voor het aanvragen van ontheffingen voor tabel
3-soorten. In de Flora- en faunawet worden de beschermde soorten ingedeeld in
drie tabellen:

Ingekort

Nu de gedragscode goedgekeurd is, is er meer duidelijkheid over de uitvoering
van de Flora- en faunawet. In veel gevallen zal de proceduretijd voor de
vergunningaanvraag aanzienlijk worden ingekort. Voor beschermde soorten van
tabel 2 van de Flora- en faunawet en voor sommige vogels hoeft nu geen
ontheffing meer te worden aangevraagd, mits aan voorwaarden wordt voldaan. De
gedragscode biedt de ruimte om aan de hand van goedgekeurde gedragsprotocollen
oplossingen aan te dragen die binnen de kaders praktisch uitvoerbaar zijn.
Daarnaast voorkomt het protocol reacties of vragen van het ministerie van LNV
tijdens voorbereiding of uitvoering van projecten. Hiermee kan vertraging in het
ontwikkelproces worden voorkomen. Het mes snijdt aan twee kanten: door de
gedragscode te volgen, werkt de bouwsector mee aan bescherming van natuur. Aan
de andere kant profiteren bouwbedrijven ervan, doordat er soms geen ontheffing
meer aangevraagd hoeft te worden. Als dat wel moet (tabel 3-soorten) zijn de
vergunningaanvraag en procedures vereenvoudigd. De gedragscode schrijft
verschillende noodzakelijke stappen voor, waarmee vroeg in het
ontwikkelingsproces moet worden gestart:

Samenwerking

Als bouwbedrijven en projectontwikkelaars al in de planfase samenwerking
zoeken met een ecoloog kunnen onduidelijkheden met betrekking tot de nieuwe
gedragscode worden voorkomen en kan de gedragscode de belofte van versnelling in
proceduretijd waarmaken. Daarnaast kan ecologische kennis ook nuttig zijn in de
afweging van alternatieve locaties voor ontwikkeling.

Piet Oudejans, Adviseur Ecologie, Tauw.

Reageer op dit artikel