artikel

Risicomanagement en kwaliteit

bouwbreed

Meer zekerheid over de kwaliteit van bouwwerken is hard nodig. In het laatste artikel van een drieluik bepleiten de auteurs een andere risicobeheersing van bedrijven voor een betere kwaliteitsborging.

Dit is het derde en laatste deel van een drieluik over bouwvergunning en
Bouwbesluit. De eerste twee delen verschenen op 22 en 25 september.

Beheersing van kwaliteit is iets heel anders dan voldoen aan regels in het
Bouwbesluit. Het is natuurlijk primair een verantwoordelijkheid van de bedrijven
zelf. Daar doet men veel aan, niettemin blijven de faalkosten onveranderd hoog.
Vraagt de groeiende complexiteit om meer risicobeheersing (duur, bureaucratie)
of is verlagen van complexiteit een betere strategie? Het traditionele
bouwproces wordt steeds complexer door hogere eisen en de veelheid van nieuwe
technieken en disciplines. Door het projectspecifieke ontwikkelen, aanbesteden
en uitvoeren werken leidt het vormen van projectteams en het bedenken van
oplossingen tot steeds meer risico’s. Met steeds meer partijen wordt proces en
team eenmalig in elkaar gezet. Voor inspelen is geen tijd. Lukt het om
projectoverstijgend te werken, dan krijgen de bedrijven, die elkaar ook hebben
gevonden, tijd én een gemeenschappelijk belang: marktpositie en een beter
resultaat. Een gestandaardiseerd verkoop- en productieproces wordt mogelijk en
rollen kunnen worden teruggebracht (inkoop) of beperkt. Door activiteiten te
bundelen in deelconcepten kan het aantal interfaces nog verder terug. Er
ontstaat zo meer zekerheid en er is één partij verantwoordelijk voor de
integrale kwaliteit en deze blijft hierop aanspreekbaar. Per project een unieke
oplossing bedenken is foutgevoelig. Er ontstaat geen leercyclus vanuit
voorgaande projecten. Een projectoverstijgend productiesysteem geeft veel meer
tijd om oplossingen te bedenken en in een voortdurend leerproces te verbeteren.
De info-uitwisseling in de keten is dan goed te automatiseren. Het maakt
productie minder afhankelijk van mensen. Informatisering maakt het mogelijk in
3D snel varianten aan te bieden in een gestructureerd klantproces. Het aantal
besluiten wordt teruggebracht tot enkele hoofdbeslissingen. Snel draagvlak bij
alle belanghebbenden is het gevolg. Het proces wordt sneller, wendbaarder en zo
minder gevoelig voor fluctuaties in de markt. Door de reductie van complexiteit
en risico’s zorgt projectoverstijgend werken ook voor lagere proceskosten
(minder partijen, handelingen en faalkosten). Maar het vraagt wel om andere
waarden en attitude. Van aandacht voor korte termijn naar visie op lange
termijn. Van strijd om laagste prijs naar duurzaam samenwerken op basis van
gelijkwaardigheid. Van meer controle naar meer vertrouwen. Van kwaliteitsborging
per deel van de keten naar borging over de keten als geheel.

Kwaliteit

De kwaliteit van onze bouwwerken baart velen zorgen. Veiligheid en gezondheid
zijn niet meer vanzelfsprekend. In het debat hierover komen tal van suggesties
en experimenten voorbij: over de coördinatie van het bouwproces, beter
procesmanagement en natuurlijk over de rol van de overheid. In deze debatten
wordt het conventionele bouwen impliciet als uitgangspunt gekozen. In een serie
van drie artikelen betogen de auteurs dat om kwaliteitsborging echt te
verbeteren, een breuk nodig is met het denken in unieke projecten met steeds
wisselende teams. Vanuit het perspectief van conceptueel bouwen behandelen ze de
verschillende aspecten van kwaliteitsborging. Dit drieluik is geschreven als
voorbereiding op het debat van de Tweede Kamer over het Bouwbesluit. Heeft u
problemen met de overheid in het werken met concepten, geef ze door zodat we de
Kamer ermee kunnen voeden.

Reageer op dit artikel